GDPR

På RMT's hemsida behandlar vi personuppgifter som tillhandahålls av Funktionären för att uppfylla och bekräfta villkoren för att behandla och hantera register och anmälningar för den nödvändiga kommunikationen.

Allmänna bestämmelser

1. Personuppgiftsansvarig, i enlighet med GDPR (hädanefter kallad "Förordning") är Per-Erik Norbäck, personnummer 630724-7814, (hädanefter kallad "Personuppgiftsansvarig");

2. Kontaktuppgifterna för Personuppgiftsansvarig är: pereriknorback@msn.com eller 072-940 68 29 

3. Personuppgifter är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Källan till personuppgifter

1. Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter som erhållits med samtycke från Funktionären och samlas genom kontraktet vid anmälan till funktionärsdatabasen i RMT, anmälan till event, etc.

2. Personuppgiftsansvarig behandlar endast identifierings- och kontaktuppgifter för Funktionären som är nödvändiga för att kontraktet ska kunna fullföljas;

3. Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter redovisning och för nödvändig kommunikation mellan de avtalsslutande parterna under den tid som krävs enligt lag. Personuppgifter kommer inte att offentliggöras, kommer inte att överföras till andra länder och ej heller delges tredje part som ej finns angivna i denna Integritetspolicy utan skriftligt medgivande från Funktionären i fråga.

Syftet med databehandling

Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter hos Funktionären för följande ändamål:

1. Registrering på hemsidan RMT i enlighet med kapitel 4, avsnitt 2 i GDPR;

2. För uppfyllande av den elektroniska registreringen eller anmälan som skapats av Funktionären (namn, e-post, telefonnummer, personnummer);

3. Att följa lagar och förordningar som härrör från kontraktsförhållandet mellan Funktionären och Personuppgiftsansvarig;

4. Personuppgifter är nödvändiga för att kontrakt eller registrering ska kunna ingås. Kontrakt eller registrering kan inte ingås utan personuppgifter:

5. Upprättande och underhåll av funktionärsregister:

6. Personnummer för att kunna tillse att Funktionären är försäkrad vid alla tillfällen denne deltar på ett event.

Varaktigheten för lagring av personuppgifter

1. Personuppgiftsansvarig lagrar personuppgifter under den period som är nödvändig för att uppfylla de rättigheter och skyldigheter som följer av avtalsförhållandet mellan Personuppgiftsansvarig och Funktionären. Så länge Funktionären är registrerad som funktionär anses avtalet vara gällande.

2. Personuppgiftsansvarig måste radera alla personuppgifter efter utgången av den period som krävs för lagring av personuppgifter enligt punkten ovan.

Mottagare och personuppgiftsansvarig av personuppgifter

Tredje part som behandlar personuppgifter om Medlemmen är underleverantörer till Personuppgiftsansvarig. Tjänsterna hos dessa underleverantörer är oumbärliga för att kunna bearbeta den elektroniska ordern mellan Personuppgiftsansvarig och Funktionären.

Underleverantörerna till Personuppgiftsansvarig är:

  • Webnode AG (hemsida för registrering)
  • PostNord (vid ev. transporter)
  • Google Analytics (webbplatsanalys)
  • Från tid till annan utvald försäkringsleverantör

Funktionärens rättigheter

I enlighet med förordningen har Funktionären följande rättigheter:

1. rätten till tillgång till personuppgifter;

2. rätten till rättelse av personuppgifter;

3. rätten att radera personuppgifter;

4. rätten att invända sig mot behandling av personuppgifter;

5. rätten till dataöverförbarhet;

6. rätten att återkalla samtycke till behandling av personuppgifter skriftligen eller via e-post skickat till: pereriknorback@msn.com;

7. rätten att inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheten vid misstänkt brott mot förordningen.

Säkerhet för personuppgifter

1. Personuppgiftsansvarig säkerställer att alla tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda personuppgifter;

2. Personuppgiftsansvarig har vidtagit tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa datalagringsutrymmen, i synnerhet säkra tillgång till datorn med ett lösenord, använda antivirusprogram och utföra regelbundet underhåll av datorerna.

Slutbestämmelser

1. Genom att registrera sig på RMT's hemsida, ansöka om registrering eller anmäla sig till ett event bekräftar Funktionären att den blivit informerad om alla villkoren för personuppgifter och accepterar dem i sin helhet;

2. Medlemmen accepterar dessa regler genom att anmäla sig som funktionär;

3. Personuppgiftsansvarig kan när som helst uppdatera dessa regler. Ny, uppdaterad version måste publiceras på denna hemsida (www.rmt.nu).

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten som du kontaktar på 08-657 61 00 eller imy@imy.se

Reglerna träder i kraft den 2023-02-28